ktinotrofoi
Οικονομία

Μείωση φορολογίας 50% στους κτηνοτρόφους - Τι προβλέπει η απόφαση των Γεωργαντά, Σκυλακάκη και Βεσυρόπουλου

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν για να είναι όλοι δικαιούχοι - Οι διατάξεις ισχύουν για όσους έχουν συνάψει συμβάσεις με εταιρείες επεξεργασίας

Μείωση της φορολογίας τους κατά 50% μπορούν να επιτύχουν οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες όλης της χώρας με βάση απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), Γιώργου Γεωργαντά , καθώς και των συναρμόδιων Θεόδωρου Σκυλακάκη και Απόστολου Βεσυρόπουλου, αναπληρωτή υπουργού και υφυπουργού Οικονομικών αντίστοιχα. Πρόκειται για εφαρμογή του Ν. 4935/22, ο οποίος με βάση τη διευκρινιστική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Β ΦΕΚ 4760 (τεύχος Β' 9/9/2022), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 185340 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ Β' 6447/16.12.2022), καθιστά σαφές ότι η ρύθμιση αφορά αγρότες που είναι μέλη συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών ή μετέχουν στη συμβολαιακή γεωργία και κτηνοτροφία. Η ρύθμιση με βάση το Αρθρο 15 του Ν. 4935/22 και το Β ΦΕΚ 4760 καθιστά σαφές ότι για να τύχει ο επαγγελματίας αγρότης του ευεργετήματος της μείωσης κατά 50% της φορολογίας του θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον το 75% της παραγωγής του σε αγοραστές-επιχειρήσεις με τις οποίες έχει υπογράψει συμβόλαια.

Οπως επισήμαναν στα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» συνεργάτες του ΥΠΑΑΤ, με δεδομένο ότι οι κτηνοτρόφοι της χώρας, στην πλειονότητά τους, έχουν συνάψει συμβάσεις με εταιρείες επεξεργασίας γάλακτος, ισχύουν και γι' αυτούς οι διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου, πολλώ δε μάλλον αφού στην επεξηγηματική απόφαση του Β ΦΕΚ 4760 το γάλα περιλαμβάνεται με σαφήνεια στα παρεμφερή προϊόντα για τα οποία ισχύει ο νόμος και μπορεί να εφαρμοστεί η λεγόμενη συμβολαιακή γεωργία και κτηνοτροφία.

Πρόβλεψη, ωστόσο, υπάρχει και για τους ετεροεπαγγελματίες κτηνοτρόφους, για τους οποίους προβλέπεται μείωση της φορολογίας τους, υπό αντίστοιχες προϋποθέσεις, κατά 30%.

Είναι σαφές ότι πρόκειται για μια διάταξη που δίνει ανάσα ζωής στους κτηνοτρόφους της χώρας, οι οποίοι επλήγησαν περισσότερο από κάθε άλλο παραγωγό του πρωτογενούς τομέα από την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, καθώς είδαν να αυξάνονται οι τιμές των ζωοτροφών και πολλοί εξ αυτών αναγκάζονται να περιορίσουν την παραγωγή τους.

Η κυβέρνηση δίνει έμφαση στη στήριξη της κτηνοτροφίας, επισημαίνουν συνεργάτες του κ. Γεωργαντά και υπενθυμίζουν ότι ήδη έχουν κατανεμηθεί 50 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους ως ενίσχυση, ενώ είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων που αφορά στην κατανομή επιπλέον 89 εκατ. ευρώ για την αγορά ζωοτροφών.

Ωστόσο, είναι σαφές ότι η φορολογική ελάφρυνση κατά 50% δίνει πρόσθετη ανάσα στους κτηνοτρόφους που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Σημειώνεται ότι οι φοροαπαλλαγές ισχύουν διαρκώς και από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής σε ό,τι αφορά τη μείωση κατά 50%, ενώ σε ό,τι αφορά τη μείωση του 30% θα ισχύσουν και πάλι από το 2022, αλλά αρχικώς για εννέα έτη.

Παράμετροι

Συγκεκριμένα, με βάση τα κίνητρα του Αρθρου 15 του Ν.4935/22, όπως περιγράφονται στο σχετικό ΦΕΚ:
1. Δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας του άρθρου 15 του Ν. 4935/2022 είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά την 31η/12 του έτους για το οποίο χορηγείται η απαλλαγή.

2. Η απαλλαγή χορηγείται σε αγρότες της παρ. 1 οι οποίοι παράγουν προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 του Αρθρου 2 του Ν. 3874/2010 (Α’151), με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων) και
(α) είτε είναι μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων, εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του Ν. 4673/2020 (Α’52), και προμηθεύουν αυτούς με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους,
(β) είτε πωλούν, στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας, το εβδομήντα πέντε τοις εκατό τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής παραγωγής τους. Για την εφαρμογή της παρούσας υποπερίπτωσης απαιτείται η σύναψη τουλάχιστον μιας σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4935/2022 και την παρούσα απόφαση, ανά προϊόν ή παρεμφερή προϊόντα, με την οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση ποσοτήτων ίσων με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του.

Υποβολή

Η διαδικασία υποβολής συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας περιγράφεται στο άρθρο 5 και είναι η εξής:
1. Τα στοιχεία των συμφωνητικών της παρ. 2 του Αρθρου 4 που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4935/2022 υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω ειδικής εφαρμογής, που έχει υλοποιηθεί για τον σκοπό αυτόν στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ, «myAADE». Ειδικά για την ποσότητα των προϊόντων, αυτή δηλώνεται στην εφαρμογή ανά προϊόν της σύμβασης και όχι ανά αγροτεμάχιο.
2. Ως ημερομηνία υποβολής των συμφωνητικών θεωρείται αυτή της οριστικής καταχώρισης των στοιχείων του Αρθρου 4 στην εφαρμογή της παρ. 1. Με την υποβολή χορηγείται αριθμός πρωτοκόλλου και καθίσταται βέβαιη η χρονολογία της σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υπάρχει τεχνική αδυναμία ολοκλήρωσής της, υποβάλλεται σκαναρισμένο αντίγραφο του συμφωνητικού μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται αυτή της υποβολής του «αιτήματος» στην εφαρμογή. Με την αποκατάσταση του προβλήματος, ο υπόχρεος ακολουθεί αμελλητί τη διαδικασία της παρ. 1.
4. Τα συμφωνητικά συντάσσονται πριν από την έναρξη της παράδοσης των προϊόντων και τα στοιχεία του Αρθρου 4 υποβάλλονται από τον παραγωγό στην ΑΑΔΕ μέχρι και την τελευταία ημέρα του επομένου μήνα από τη σύνταξη του συμφωνητικού.
5. Η τροποποίηση των στοιχείων που δηλώνονται είτε λόγω σφάλματος είτε λόγω τροποποίησης του συμφωνητικού είναι δυνατή μέχρι την τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη σύνταξη του συμφωνητικού.
6. Ο αγοραστής μπορεί να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει τα στοιχεία έως και το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Σε περίπτωση που η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται ότι ο αγοραστής επιβεβαιώνει τα υποβληθέντα στοιχεία.
7. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης, η λύση δηλώνεται από τον παραγωγό εντός της προθεσμίας της παρ. 5.
8. Τα σχετικά έγγραφα συμφωνητικά διαφυλάσσονται για όσο χρόνο απαιτείται η διαφύλαξη των οικείων παραστατικών πωλήσεων σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
9. Οι προθεσμίες των παρ. 4 και 5 είναι ανατρεπτικές.
10. Για τα συμφωνητικά της παρούσας δεν απαιτείται η υποβολή σύμφωνα με την υπ' αρ. 1065606/7222/ 31.07.2000 (Β’ 951) ΑΥΟ για τον παραγωγό. Για τον αγοραστή απαιτείται, εφόσον δεν επιβεβαιώσει ή απορρίψει τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τον παραγωγό.

Οι συμβάσεις

Σε ό,τι αφορά τον τύπο και το περιεχόμενο των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας, το Αρθρο 4 της υπουργικής απόφασης του ΦΕΚ Β 4760 είναι σαφές και εξηγεί ότι σε αυτές περιλαμβάνονται:

Οι συμβάσεις συμβολαιακής γεωργίας που συνάπτονται σύμφωνα με το Αρθρο 16 του Ν. 4935/2022 είναι έγγραφα ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ του παραγωγού και συγκεκριμένης επιχείρησης - αγοραστή (νομικών προσώπων ή οντοτήτων ή ατομικών επιχειρήσεων), είτε με τη συνεργασία πιστωτικού ιδρύματος είτε όχι, με την οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση προϊόντων του.

Στα συμφωνητικά της παρ. 1 αναφέρονται κατ' ελάχιστον:
1. Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή η επωνυμία, κατά περίπτωση, και ο ΑΦΜ των συμβαλλομένων
2. Το είδος των προϊόντων
3. Η έκταση των αγροτεμαχίων όπου παράγονται τα προϊόντα της περ. β, όπως δηλώνονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) του οικείου έτους. Εάν πρόκειται για κτηνοτροφική εκμετάλλευση, αντί της έκτασης, αναγράφεται ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου από το οποίο παράγονται τα προϊόντα της περ. β
4. Η ποσότητα των προϊόντων
5. Η χρονική διάρκεια του συμφωνητικού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του έτους 6. Η τιμή των προϊόντων
7. Ο χρόνος παράδοσης Η αναφορά επιπλέον στοιχείων στη σύμβαση σαφώς δεν επηρεάζει την εφαρμογή της παρούσας

Ποιοι είναι οι παραγωγοί που απαλλάσσονται κατά 30%

1. Παραγωγοί δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του Αρθρου 4 του Ν. 4935/2022 είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οντότητες που παράγουν ένα από τα προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 του Αρθρου
2 του Ν. 3874/2010, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων). 2. Η απαλλαγή χορηγείται στα πρόσωπα ή τις οντότητες της παρ. 1, εφόσον πωλούν στο πλαίσιο συμβολαιακής γεωργίας το σαράντα τοις εκατό τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής τους παραγωγής. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου απαιτείται η σύναψη τουλάχιστον μίας σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας σύμφωνα με το Αρθρο 16 του Ν. 4935/2022 και την παρούσα, ανά προϊόν ή παρεμφερή προϊόντα, με την οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση ποσοτήτων ίσων με το σαράντα τοις εκατό τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του.
3. Το κίνητρο του παρόντος άρθρου παρέχεται για μέχρι εννέα φορολογικά έτη, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος εντός του οποίου συνάπτεται η σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας. Το συνολικό φορολογικό όφελος από την εφαρμογή του κινήτρου, για τα έτη εφαρμογής του, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 125.000 ευρώ, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του Αρθρου 6 του Ν. 4935/2022. 4. Για λόγους χρηστής διοίκησης, τα κίνητρα του παρόντος άρθρου δύνανται να παρέχονται και σε παραγωγούς-μέλη αναγκαστικών αγροτικών συνεταιρισμών, εφόσον οι παραγωγοί υποβάλλουν στην εφαρμογή των συμφωνητικών της ΑΑΔΕ της παρ. 1 του Αρθρου 5 τα στοιχεία του Αρθρου
4. Ως επωνυμία του αντισυμβαλλομένου δηλώνονται η επωνυμία και ο νόμος σύστασης του αναγκαστικού συνεταιρισμού και ως ΑΦΜ ο ΑΦΜ του συνεταιρισμού.

ktinotrofoi2

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παραπολιτικά στις 7 Ιανουαρίου 2023