Μητροπολίτης Πειραιώς: Εξαίσια πτώματα ΝΔ-ΠΑΣΟΚ
mediadefaultimagesmitropolits_peiraios_04072014192432_06092014181011
Ελλάδα

Μητροπολίτης Πειραιώς: Εξαίσια πτώματα ΝΔ-ΠΑΣΟΚ

’ρθρό - "φωτία" από τον Μητροπολίτη Σεραφείμ

Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ με άρθρο του στο romfea.gr. με αφορμή την ψήφιση του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου. «...μετά ?πό α?τό τό νομοθετικό κακούργημα ? Νέα Δημοκρατία καί τό Πασόκ πού πρωτοστάτησαν στήν ψήφισή του ?ποτελο?ν γιά κάθε συνειδητό, φιλόθεο, φιλάνθρωπο καί πιστό ?ρθόδοξο Χριστιανό δύο ''?ξαίσια πτώματα''», υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Πειραιώς.

Αναλυτικά το άρθρο του στο romfea.gr

? ψήφιση ?πί τ?ς ?ρχ?ς καί κατ’ ?ρθρον το? Σχεδίου Νόμου «Τροποποίηση του ν.927/1979 (Α΄139) και προσαρμογή του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου» πού ε?ρέως ?ποκαλε?το ?ντιρατσιστικό νομοσχέδιο καί πού ?δη ?ποτελε? νόμο τ?ς ?λληνικ?ς Πολιτείας μεταβάλλει τόν νομικό μας πολιτισμό καί ?λλάζει τόν ?θικό ?ξιακό κώδικα τ?ς Πατρίδος μας.

Γιά πρώτη φορά στό ?στορικό γίγνεσθαι το? νεωτέρου ?λληνισμο? ψηφίστηκε ? κατάλυση τ?ς ?λευθερίας τ?ς ?κφράσεως καί ? ποινικοποίηση το? ?λεγκτικο? λόγου, δομικο? στοιχείου τ?ς ?κκλησιαστικ?ς ποιμαντικ?ς καί παραλλήλως ?νεκηρύχθη σάν θεσμός το? «θετέου» δικαίου πού δε?ται ?ννόμου δικαστικ?ς προστασίας ? ?τερος γενετήσιος σεξουαλικός προσανατολισμός πού ?ποτελε? στρέβλωση τ?ς ?νθρώπινης ?ντολογίας καί φυσιολογίας.

Μέ τόν ψηφισθέντα «νόμο» πού ε?ναι ε?θέως ?ντισυνταγματικός καί ποινικοποιε? τό συναίσθημα ?φο? συνιστ? ?γκλημα ?ποκίνησης μίσους πού ε?ναι ?ντελ?ς ποινικ?ς ?προσδιόριστη ?ννοια, διότι δέν καθορίζεται ? ?ννοια το? μίσους πού ?μπεριέχει τήν ?πέχθεια, τήν ?ντιπάθεια, τήν ?μπάθεια καί τόν ?ποτροπιασμό καί κυρίως δέν τιμωρε? τήν ?γκληματική πρ?ξη ? ?νέργεια πού ?σφαλ?ς πρέπει νά κολάζονται στό ποινικό σύστημα τ?ν κρατ?ν δικαίου, ε?σάγεται γιά πρώτη φορά στήν ?ννομη τάξη καί τό δικαιϊκό σύστημα ? ποινική καταδίωξη ?νός συναισθήματος πού δέν ?χει λάβει ?ρχή ?κτελέσεως ?γκληματικ?ς ?νεργείας, μέ ?μεσο κίνδυνο τήν καταδίωξη τ?ς ?λευθερίας τ?ς συνειδήσεως καί τ?ς ?λευθερίας ?κφράσεως πού προβλέπονται καί προστατεύονται ?πό τά ?ρθρα 14-16 το? Συντάγματος καί τό ?ρθρο 10 τ?ς Ε.Σ.Δ.Α.

?τσι προσβάλλεται κατάφωρα τό ?τομικό δικαίωμα τ?ς ?λευθερίας τ?ς ?κφράσεως, γι’ α?τό καί τό περιεχόμενο τ?ν σχετικ?ν ποινικ?ν τυποποιήσεων το? ψηφισθέντος Νόμου συναντ? τά ?ριά του στά ?ρθρα 10 παραγρ. 2, 14 καί 17 τ?ς ΕΣΔΑ, στά ?ρθρα 19 παραγρ. 2 καί 3 καί 21 το? Διεθνο?ς Συμφώνου το? ΟΗΕ γιά τά ?τομικά καί πολιτικά δικαιώματα καί στά ?ρθρα 5 παραγρ. 1 καί 2, 16 παραγρ. 1 ?δ. 2, καί 25 παραγρ. 3 το? Συντάγματος.

?πομένως ? ποινική ?κτίμηση το? συναισθήματος πού δέν ?νέχει τήν ?ρχή ?κτελέσεως ?γκληματικ?ς ?νέργειας ?πιβάλλει φασιστικ? τ? τρόπ? τήν κατάργηση τ?ς ?λευθερίας τ?ς ?κφράσεως καί ?πιδιώκει τήν ?παγόρευση τ?ς σκέψεως, ?φ’ ?σον ? γνωστοποίησή της θά καθιστ? πλέον τόν πολίτη ?ποκείμενο το? ποινικο? δικαίου.

? ?πόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ προβλέπει ?τι προϋπόθεση ποινικ?ς καταστολ?ς ?γκληματικ?ς ρατσιστικ?ς ?νέργειας ε?ναι ? προσφορότητα τ?ς συγκεκριμένης ?κδήλωσης νά παράγει ?μεσο καί ?πικείμενο κίνδυνο συνολικά γιά τήν ε?ρηνική καί ?μαλή κοινωνική συμβίωση, ε?δικώτερα δέ γιά τά δικαιώματα τ?ς ?μάδας ? το? προσώπου κατά τ?ν ?ποίων στρέφεται. Ο? ?νωτέρω προϋποθέσεις δέν περιλαμβάνονται στό νέο «Νόμο» μέ προφανές ?ποτέλεσμα τήν ποινικοποίηση τ?ς ?λευθερίας ?κφράσεως καί κρίσεως.

Ταυτόχρονα μέ τό νέο «Νόμο» ? συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας καί Πασόκ ?νέπαιξε τήν Διαρκ? ?ερά Σύνοδο τ?ς ?κκλησίας τ?ς ?λλάδος τ?ς προλαβούσης Συνοδικ?ς περιόδου, ?ποκρύπτουσα τήν προσθήκη στό παλαιότερο σχέδιο Νόμου το? ?τέρου γενετησίου σεξουαλικο? προσανατολισμο? καί τήν θεσμοθέτησή του πού προσβάλλει τήν ?νθρώπινη ?ντολογία καί φυσιολογία ?λλά καί τόν θε?ο Νόμο καί τό δισχιλιετές Κανονικό Δίκαιο τ?ς ?γιωτάτης μας ?κκλησίας καί μάλιστα ? ?πί τ?ς Δικαιοσύνης ?πουργός ?θανασίου ψευδόμενος ?νώπιον το? Γ΄ θερινο? τμήματος τ?ς Βουλ?ς ?σχυρίστηκε ?τι δ?θεν ? ?κκλησία συναινε? καί στήν θεσμοθέτηση σάν ?ννόμου ?γαθο? προστατευομένου μάλιστα ?πό τ?ς ?ννόμου τάξεως τ?ς παρά τήν ?νθρωπίνη φύση, στρεβλώσεως τ?ς ?νθρώπινης σεξουαλικότητος.

Ε?δικώτερα στό συγκεκριμένο ζήτημα πού προβάλλεται ?ς δ?θεν ?τομικό καί ?νθρώπινο δικαίωμα διεπράχθη ?πό τήν συγκυβέρνηση πού ψήφισε α?τό τό ?θλιο νομοθέτημα χωρίς καμμία πολιτική νομιμοποίηση -?ς τό ?πέβαλαν στήν βάσανο ?νός δημοψηφίσματος- ? καταδολίευση το? δικαιϊκο? μας συστήματος διότι ?νθρώπινο καί ?τομικό δικαίωμα ε?ναι ? ?νθρώπινη σεξουαλικότητα ?λλά ?χι ο? στρεβλώσεις καί ο? ?κτροπές της ?πως ? ?μοφυλοφιλία, ? παιδοφιλία, ? κτηνοβασία καί ?λα α?τά τά φρικώδη καί ?νόσια, ?νθρώπινο καί ?τομικό δικαίωμα ε?ναι ? ?λευθερία το? προσώπου, ?λλά ?χι ? ?συδοσία, ?νθρώπινο καί ?τομικό δικαίωμα ε?ναι ? ?ργασία ?λλά ?χι ? α?σχροκέρδεια.

Μέ α?τόν τόν ?ντισυνταγματικό καί ?ντίθεο Νόμο θεμελιώνεται ? ?νατροπή το? ?θικο? ?ξιακο? κώδικα το? δικαιϊκο? μας συστήματος, ?σφαλ?ς μέ τίς ?πιταγές το? διεθνιστικο? συστήματος καί τ?ν ?νστρουχτόρων τ?ς «Νέας ?ποχ?ς».

?πιτυγχάνεται ?πομένως ?νας στρατηγικός στόχος τ?ς «Νέας Τάξης» διότι ?νθρωποι χωρίς ?θική προσωπικότητα καί ?θικές ?ντιστάσεις ?πέναντι στό πολύμορφο κακό, στήν διαφθορά καί τήν διαστροφή ε?ναι ?να ?μορφο ?λικό, μιά ε?κολα χειραγωγήσιμη καί διαχειρίσιμη μάζα ?πό τούς πονηρούς καί δόλιους συνομώτες τ?ς παγκόσμιας δικτατορίας τ?ν ?γορ?ν.

?τσι ?φαρμόζοντας α?τό πού στό κλασσικό βιβλίο «1984» ? Τζώρτζ ?ργουελ ?λεγε «?ποιος ?λέγχει τή γλώσσα ?νός ?νθρώπου ?λέγχει καί τίς σκέψεις του» κατασκεύασαν νέες λέξεις ?πως ?σλαμοφοβία, ?μοφοβία κλπ πού ?χουν στόχο συγκεκριμμένο τύπο ?νθρώπου, τόν γηγεν? δυτικό μέσο πολίτη πού ?γαπ? τόν τόπο, τήν ?στορία, τήν κουλτούρα καί τίς παραδόσεις το? λαο? του, μέ λίγα λόγια τόν «?νησυχούντα» Χριστιανό Ε?ρωπα?ο, τόν δ?θεν συντηρητικό καί δ?θεν μή πολιτικά ?ρθό.

Μέ τό νέο α?τό τερατούργημα τ?ς παγκόσμιας δικτατορίας, ? ?κκλησία τ?ς ?λλάδος πού χωρίς σοβαρή μελέτη το? θέματος ?πως ?πεδείχθη καί μετά τόν τραγικό ?μπαιγμό της ?πό τήν συγκυβέρνηση Σαμαρ?-Βενιζέλου ?ξέδωσε τό γνωστό ?νακοινωθέν Της θά ε?ρεθ? στό τρομακτικό δίλημμα νά καταργήσει τήν Συνοδική ?πιτροπή ?πί τ?ν Α?ρέσεων, διότι ? τυχόν γνωστοποίηση τ?ν κακοδοξι?ν ?ποιασδήποτε σέκτας ? παραθρησκείας θά καθιστ? τούς φορε?ς τ?ς ?κκλησίας τ?ς ?λλάδος ?ποκείμενα το? ποινικο? Δικαίου, ?φ’ ?σον ε?κόλως θά μπορε? νά τούς προσαφθε? ?τι ? γνωστοποίηση τ?ν θέσεων τ?ς ?κκλησίας προκαλε? τό μ?σος, τήν ?παξίωση καί τήν ?μπάθεια κατά τ?ν μελ?ν τ?ς σέκτας ? τ?ς παραθρησκείας ? τ?ς α?ρέσεως μέ θρησκευτικό κίνητρο.

Τά ?πόμενα βήματα γιά τήν ?λλαγή το? ?θικο? ?ξιακο? κώδικα το? νομικο? μας πολιτισμο? θά ε?ναι ? ?πέκταση το? συμφώνου συμβίωσης στά λεγόμενα «?μόφυλα» ζεύγη στά ?πο?α «?πιστημονικ?ς» κατά πρωτοφαν? τρόπο στά παγκόσμια χρονικά ? γιατρός βουλευτής Πιερίας τ?ς Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντόπουλος ?νεκάλυψε καί ?πογόνους πού δέν ε?ναι φαντάσματα(!!!), τροπολογία πού πονηρά κατατέθηκε ?πό τό συγκυβερνόν Πασόκ γιά νά θολώσει τό τοπίο καί νά ?μφανισθε? σάν δ?θεν ?ποχώρηση τ?ς συγκυβέρνησης καί ε?δικώτερα σάν θετική ?νέργεια το? κ. Σαμαρ? πού τό ?πέτρεψε, τήν στιγμή κατά τήν ?ποία δέν ε?χε καμμία θέση ρύθμιση ?στικ?ς φύσεως σέ ?να ποινικό νομοθέτημα καί ?σφαλ?ς ? ?ποποινικοποίηση τ?ν συναφ?ν πρός τόν ?τερο γενετήσιο προσανατολισμό πού ε?ναι πλέον θεσμός «δικαίου» καί «?ννομο ?γαθό» ?γκλημάτων το? ποινικο? Δικαίου, τ?ς ?σέλγειας μέ κατάχρηση ?ξουσίας (343 ΠΚ), τ?ς ?σέλγειας παρά φύσιν (347 ΠΚ) καί τ?ς πρόκλησης σκανδάλου μέ ?κόλαστες πράξεις (353 ΠΚ).

Παρέλκει βέβαια νά τονίσω ?τι μετά ?πό α?τό τό νομοθετικό κακούργημα ? Νέα Δημοκρατία καί τό Πασόκ πού πρωτοστάτησαν στήν ψήφισή του ?ποτελο?ν γιά κάθε συνειδητό, φιλόθεο, φιλάνθρωπο καί πιστό ?ρθόδοξο Χριστιανό δύο «?ξαίσια πτώματα».

TAGS:

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα