Μπρα ντε φερ Δημήτρης Τάκης Χριστίνα Κοραή
Η 73η επέτειος της Μάχης των Οχυρών της "Γραμμής Μεταξά"
mediadefaultimages14.04.06-geetha-afisa-maxh.oxyron
Ελλάδα

Η 73η επέτειος της Μάχης των Οχυρών της "Γραμμής Μεταξά"

Εξαιρετικό αφιέρωμα από το ΓΕΕΘΑ

Για να γιορτάσει με τον επιβαλλόμενο τρόπο την 73η επέτειο της Μάχης των Οχυρών της «Γραμμής Μεταξά», το ΓΕΕΘΑ έδωσε στη δημοσιότητα ένα ολιγόλεπτο βίντεο και ένα κείμενο με τα όσα κατά καιρούς ελέχθησαν για τους μαχητές των Οχυρών και την αντίστασή τους από τους Γερμανούς αμέσως μετά ή λίγο καιρό μετά τη μάχη και με τα γεγονότα ακόμα πολύ πρόσφατα.

Αυτό το κείμενο – αφιέρωμα του ΓΕΕΘΑ έχει ως εξής (διατηρείται η γραμματική και η σύνταξη της εποχής): 

«Ο Ε?πιτελάρχης του ΧΧΧ (30ου) Γερμανικού Σώματος Στρατού εξεφράσθη ως εξής προς τον μεταβάντα εις Καβάλλαν Αντιστράτηγον Δέδεν διοικητήν της Ομάδος Μεραρχιών. Επολεμήσατε θαυμάσια, το Πυροβολικόν σας ήτο υπέροχον, αι πλαγιοφυλάξεις σας αποτελεσματικώταται. Μόλις εκινείτο και μια ομάς μάχης, εδέχετο επιτυχώς βολήν.

Όταν δε ο αυτός επιτελάρχης επληροφορήθη πόσον ασθενές πυροβολικόν διετίθετο εις την γραμμήν των οχυρών απήντησεν: «Είσθε αξιέπαινοι διότι επροξενήσατε εντύπωσιν μεγάλης ισχύος και μεγίστης αφθονίας μέσων η οποία ήτο δυνατόν να επιδράσει εις τας αποφάσεις της Γερμανικής Διοικήσεως.

Γερμανός Αξιωματικός της Αεροπορίας εδήλωσεν εις τον αυτόν Αντιστράτηγο ότι ο Ελληνικός Στρατός είναι ο πρώτος στρατός εις τον οποίον τα αεροπλάνα καθέτου εφορμήσεως («Στούκας») δεν ενέσπειραν πανικόν. Οι στρατιώται σας αντί να φεύγουν αλλόφρονες, όπως εγένετο εις την Πολωνίαν και την Γαλλίαν, μας επυροβόλουν από τας θέσεις των. Ο διοικητής της 72ας Γερμανικής Μεραρχίας ήτις έδρασεν εις το υψίπεδον Κάτω Νευροκοπίου, ομιλών εις Σέρρας μετά του Αντιστράτηγου Δέδε, εξέφρασεν ανεπιφύλακτον θαυμασμόν διά την μαχητικότητα των Ελληνικών στρατευμάτων και την αξίαν της οχυρώσεως, γεγονός άλλως τε όπερ γενικώς ανεγνώρισαν οι ανώτεροι Γερμανοί διοικηταί μονάδων. «Επολέμησα, είπεν, εις την Πολωνίαν και την Γαλλίαν, αλλ’ ουδαμού συνήντησα τόσον αποτελεσματικήν και φθοροποιόν αντίστασιν όσον εις την Ελλάδα.»

Ο διοικητής του XVIII (18ου) Γερμανικού Σώματος Στρατού Boehme, όπερ έδρασε προς εκπόρθησιν της οχυρωμένης τοποθεσίας Μπέλες-Νέστος, έλεγεν εν Θεσσαλονίκη εις τον επιτελάρχην του ΤΣΑΜ (Τμήματος Στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας).

«Είχομεν ακούσει να ομιλούν δια την γενναιότητα και τον ηρωισμόν τον οποίον επέδειξαν οι στρατιώται σας. Επολεμήσατε θαυμάσια! Θαυμάσια! Και πάλιν σας συγχαίρω εγκαρδίως.

Ο Στρατηγός Paul Hasse εις άρθρον του υπό τον τίτλον «Οι ανδρείοι Έλληνες» δημοσίευσεν εις Γερμανικήν εφημερίδα, έγραφε μεταξύ άλλων: «Την

6ην Απριλίου τα Γερμανικά στρατεύματα επιτέθηκαν κατά της γραμμής Μεταξά, κειμένης ανατολικώς του Αξιού. Τα επιτιθέντα συντάγματα είχον ήδη πείραν  διασπάσεως οχυρωμένων γραμμών εκ π?ροηγούμενων εκστρατειών εις τας οποίας είχον λάβει μέρος. Οι Έλληνες όμως φρουροί των οχυρών, ημύνθησαν παρά τα φλογοβόλα και τας χειροβομβίδας, μετά σκληρού φανατισμού, ανάλογον του οποίου δεν είχον συναντήσει οι Γερμανοί στρατιώται εις ουδεμίαν των προηγουμένων εκστρατειών των. Εφ’ όσον και εις ακόμη στρατιώτης ηδύνατο να παραμείνη εις το Οχυρόν του επυροβόλει.»

Ο στρατηγός Von Schoerner εις συνομιλίαν του προς Έλληνα Συνταγματάρχην είπεν τα εξής: «Μάχομαι από ενός και ημίσεως έτους και επολέμησα εις όλα τα μέτωπα του παρόντος πολέμου. Οφείλω να ομολογήσω ότι την γενναιότητα του Έλληνος στρατιώτου δεν την συνήντησα πουθενά. Δεν το λέγω αυτό ως φιλοφρόνησιν αλλά διότι είναι πραγματικότης.»

Ο Συνταγματάρχης Σράιμπερ είπεν ότι: «Αποτελεί αίνιγμα πώς με τόσον ολίγα μέσα και τας παρουσιασθείσας πάσης φύσεως δυσχερείας, επιτεύχθη εν σχετικώς βραχεί χρόνω η γενομένη οχύρωσις.».

Ο Στρατάρχης Φον Λιστ εις την αμέσως μετά τον αγώνα ημερησίαν διαταγήν του ανεγνώρισεν ότι: «οι Έλληνες υπερησπίσθησαν την πατρίδα των γενναίως» και

συνέστησεν εις τους Γερμανούς στρατιώτας όπως αντικρύσουν και μεταχειρισθούν τους Έλληνας αιχμαλώτους όπως αξίζει εις γενναίους στρατιώτας.»

Αυτός ούτος ο Χίτλερ εις τον ενώπιον του Ράϊχσταγκ λόγον τιμής του της 4ης Μαΐου 1941, φθάνων εις τον α?ολογισμόν των εκστρατειών του είπεν: «… Η ιστορική δικαιοσύνη όμως με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμεν, ο Έλλην στρατιώτης ιδίως επολέμησε με ύψιστον ηρωισμόν και αυτοθυσίαν. Εσυνθηκολόγησε μόνον όταν η εξακολούθησις της αντιστάσεως δεν ήτο πλέον δυνατή και δεν είχε κανένα λόγο.»

Το ανακοινωθέν του Στρατηγείου του Χίτλερ της 11ης Ιουνίου 1942 σχετικώς με τας γερμανικάς επιχειρήσεις εις την Βαλκανικήν ήτο διεξοδικώτερον.

«Εκλεκτά Ελληνικά στρατεύματα, ανέφερεν, υπερίσπησαν με εντελώς εξαιρετικόν ηρωισμόν τα οχυρά της γραμμής Μεταξά. Προεκλήθησαν ως εκ τούτου συγκρούσεις εξ εγγυτάτης αποστάσεως, τόσον πείσμονες και έντονοι, όσον δεν είχον λάβει μέχρι τούδε χώραν εις κανέν άλλο πολεμικόν θέατρο. Εν τω μεταξύ και ενώ συνεχίζετο η επίθεσις εναντίον της Ελληνικής οχυρωμένης τοποθεσίας, τεθωρακισμέναι δυνάμεις της Στρατιάς Λιστ διέσπασαν την Γιουγκοσλαβικήν άμυναν δυτικώς του Πετριτσίου, προήλασαν της Στρωμνίτσης και εκείθεν μεταβάλλουσαι κατεύθυνσιν, προήλασαν προς νότον μέχρι Θεσσαλονίκης, εις την οποίαν έφθασαν την πρωίαν της 9ης Απριλίου. Τοιουτοτρόπως κατά την τέταρτην ημέραν της επιθέσεως ολόκληρος ή μαχόμενη ανατολικώς του Αξιού Ελληνική στρατιωτική δύναμις, αναγνωρίσσασα την απελπιστικήν κατάστασίν της, παρέδωσε τα όπλα μετά γενναίαν αντίστασιν.»

Λ.Σ.Μ.

http://www.geetha.mil.gr/media/1oxyra/oxyra.html

TAGS:

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα