Εκδίδει Αποχαιρετιστήρια εγκύκλιο ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος
wlufwkqgu4ajkm6gv5kl
Διεθνή

Εκδίδει Αποχαιρετιστήρια εγκύκλιο ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος

Ολοκληρώνει την ποιμαντορία του το Σάββατο 11/5

Αποχαιρετιστήρια εγκύκλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησής του από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εξέδωσε σήμερα ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος. Ως γνωστόν, η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου, που συνεδριάζει από σήμερα στο Φανάρι, ανακοίνωσε ότι «ἀπεδέχθη τήν ὑποβληθεῖσαν παραίτησιν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, μέλλουσαν νά ἰσχύσῃ ἀπό τοῦ Σαββάτου, 11ης τ. μ., ἐκφράσασα τήν εὐαρέσκειαν καί τόν ἔπαινον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τήν πολυετῆ καί εὔορκον διακονίαν αὐτοῦ».

Ο κ. Δημήτριος βρίσκεται στην Ατλάντα της πολιτείας Τζόρτζια για την εαρινή συνεδρίαση του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου και η παραμονή στα καθήκοντά του μέχρι το Σάββατο έγινε για να του δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρώσει τη συνεδρίαση του ανωτάτου οργάνου της Αρχιεπισκοπής, στο οποίο προεδρεύει.

Στην εγκύκλιό του και εξηγώντας τους λόγους της παραιτήσεώς του, ο αρχιεπίσκοπος Δημήτριος αναφέρει ότι «τώρα, μέ τήν πολύ μεγάλη εὐλογία νά διανύω τό εἰκοστό ἔτος τῆς διακονίας μου ὥς Αρχιεπίσκοπος καί μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ νά διατρέχω στό 92ο ἔτος τοῦ μακροῦ βίου μου, καί ἔχων κατά νοῦ τήν βιβλική συμβουλή ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἐκκλησιαστή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὁτι Τοῖς πᾶσι χρόνος καὶ καιρὸς τῷ παντὶ πράγματι ὑπὸ τὸν οὐρανόν. (Ἐκκλ. 3:1), θεώρησα σκόπιμο και ἔγκαιρο νά θέσω στήν διάθεση καί διάκριση τοῦ Οικουμενικοῦ μας Πατριάρχη καί τῆς Ἁγίας και Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου τήν παραίτησή μου».

Παράλληλα, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, αναφέρει ότι «αγωνίστηκε τον καλόν αγώνα, έφθασε στο τέλος του δρόμου και τήρησε την πίστη».

Ταυτόχρονα τονίζει ότι προσεύχεται όπως ο διάδοχός του στο θρόνο του αρχιεπισκόπου Αμερικής «λάβει ἐν ἀφθονία τήν χάρη καί δύναμη τοῦ Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Χριστού, ὥστε νά μπορέσει νά πραγματοποιήσει σημαντικό καί ἱερό ἔργο στήν Αμερική καί συγκεκριμένα νά συνεχίσει καί ὁλοκληρώσει τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ καί ἐθνικοῦ προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐν Νέα Ὑόρκη καί νά ἀναπτύξει τό Ἑλληνικό Κολλέγιο καί Θεολογική Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐν Μπρούκλάϊν Μασσαχουσσέτης».

Κάνοντας απολογισμό της 20αετούς του ποιμοντορίας στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής, αναφέρεται σε «ἔντονες προσπάθειες ἀνταποκρίσεως τῶν ποικίλων πνευματικῶν, ἐκπαιδευτικῶν καί μορφωτικῶν ἀναγκῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς», σημειώνοντας ότι προσπάθησε να παραμείνει πιστός σε θέματα «πίστεως, αγάπης και ενότητος»

«Ἐπιπλέον», συνεχίζει, «μείζονα θέματα συνδεόμενα μέ τό σημαντικό δίπτυχο τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅπως εἶναι ἡ θρησκευτική ἐλευθερία τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, ἡ τραγωδία τῆς ξένης κατοχῆς τῆς Κύπρου καί τό Μακεδονικό ζήτημα, ὑπῆρξαν ἐπίσης περιοχές τῆς μερίμνης καί τῆς δραστηριότητός μας».

Ενώ προσθέτει πως «ἀναπόσπαστο μέρος τῆς εἰκοσαετοῦς αὐτῆς προσπαθείας ὑπῆρξε ἡ σταθερή φροντίδα καί ὑποστήριξις παντί τρόπῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου».

Ο αχιεπίσκοπος Αμερικής αναφέρεται και σε «προκλήσεις, ἀπρόβλεπτες δυσκολίες, ἄδικες ἐπιθέσεις καί ἐνέργειες διαφόρων ἀνθρώπων», σημειώνοντας ότι ο Θεός «δέν ἐπέτρεψε νά συντριβοῦμε ἀλλά ἀντιθέτως μᾶς χάρισε ὡς δῶρο ἐμπνευσμένα παραδείγματα πολλῶν πιστῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν πού παρέμειναν ἱσχυροί καί ἀφοσιωμένοι στόν Θεό παρ' ὅλες τίς δυσκολίες».

Δεν παραλείπει ωστόσο να ζητήσει συγγνώμη για όσα λάθη, ή εσφαλμένες ενέργειες συνέβησαν.

«Τέτοια μακρά καί ἔντονη διακονία δέν ἦταν ἀπηλλαγμένη ἀνθωπίνων λαθῶν και πιθανῶν λανθασμένων ἐνεργειῶν. Ἐκφράζω τήν εἰλικρινή μου θλίψη γιά ὅλα αὐτά, συνοδευομένη ἀπό τὴν διαβεβαίωση ὅτι τά ὅποια σφάλματα ἤ ἐσφαλμένες ἐνέργειες δέν ἦταν ἀποτέλεσμα κακῆς προθέσεως, ἀδιαφορίας ἤ ἰδοτελείας. Ἐάν προκάλεσα πόνο σέ οἰονδήποτε, ζητῶ συγγνώμη καί συγχρόνως προσφέρω συγγνώμη σέ ὅποιον τυχόν προκάλεσε πόνο σ᾽ ἐμένα».

Καταλήγοντας, ο αρχιεπίσκοπος Δημήτριος αναφέρει στην εγκύκλιό του ότι στο νέο κεφάλαιο της ζωής του «θά ἔχω τήν εὐκαιρία νά ἀφιερώσω πολύ χρόνο σέ προσευχή, προσευχή ὄχι μόνο γιά σᾶς τούς ἀγαπητούς μου ἀδελφούς και ἀδελφές καί γιά τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς, ἀλλά ἐπίσης γιά τήν Ὁμογένεια καί τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο καί γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, βασάνους καί τραγικές συνθήκες».

Η ΔΙΑΔΟΧΗ

Μετά την αποδοχή της παραίτησης αναμένεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο να ορίσει τοποτηρητή, πιθανότατα έναν εκ των μητροπολιτών Βοστώνης και Νέας Ιερσέης που γειτνιάζουν με την Αμεση Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια Νέας Υόρκης. Αναφορικά με την εκλογή του διαδόχου του στο θρόνο της Αμερικής, είναι πιθανόν να γίνει στην επόμενη σύνοδο τον Ιούνιο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην Επαρχιακή Ιερά Σύνοδο της Αμερικής και στο Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο να εκφράσουν συμβουλευτικά τη γνώμη τους «εγκαίρως», όπως προνοεί το Καταστατικό της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Δεν αποκλείεται, πάντως, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου στην Ατλάντα, αυτό να γίνει τώρα, έστω κι αν δεν θα τηρηθεί ο όρος η γνωμοδότηση να γίνει «εγκαίρως».

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα